หน้าหลัก | ข้อบังคับสมาคม | สมาชิกสมาคม | ข่าวสารสมาคม | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อสมาคม |  info@thailandlift.org  
    ข่าวสารสมาคมลิฟต์  
 
- "ลิฟต์" เขียนอย่างถูกต้อง
   ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
- กฏกระทรวง ๒๕๒๒ ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ระบบลิฟต์
- กฏกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร
   ทางลาดและลิฟต์ (พ.ศ.๒๕๔๘)
- กฏกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
   และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๕๒ ส่วนที่ ๕ ลิฟต์
- หนังสือรับรอง ตามมาตรา 39 ทวิ (1) (จ) แบบ กทม. 5
   เป็นวิศวกรออกแบบลิฟต์ เป็นวิศวกรควบคุมงานระบบลิฟต์
   (ต้องไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกรไฟฟ้าหรือเครื่องกล)
- FireMan Lift คำนวณการเคลื่อนที่ของลิฟต์ดับเพลิง
- วิธีการเลือกใช้ลิฟต์แบบต่างๆ
- กดปุ่มเรียกลิฟต์ 1 ครั้ง เสียเงินค่าไฟฟ้า 7-8 บาท ต่อครั้ง จริงหรือไม่
- BS 7671:2008 Requirement for Electrical Installations
- มาตรฐาน มอก. 11:2553 ประกาศราชกิจจานุเบกษา
- มาตรฐาน มอก. 11:2553 เล่มที่ 1
- มาตรฐาน มอก. 11:2553 เล่มที่ 2
- มาตรฐาน มอก. 11:2553 เล่มที่ 3
- มาตรฐาน มอก. 11:2553 เล่มที่ 4
- มาตรฐาน มอก. 11:2553 เล่มที่ 5
- มาตรฐาน มอก. 11:2553 เล่มที่ 101
- วารสารลิฟต์ ฉบับที่ 7 ประจำปี 2556
COPYRIGHT © 2005 LIFT ASSOCIATION OF THAILAND ALL RIGHTS RESERVED
MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200