หน้าหลัก | ข้อบังคับสมาคม | สมาชิกสมาคม | ข่าวสารสมาคม | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อสมาคม |  info@thailandlift.org  
    กิจกรรมสมาคมลิฟต์  
- ภาพกิจกรรมการทำประชาพิจารณ์ มาตรฐานระบบลิฟต์แห่งชาติ
- ภาพกิจกรรมโครงการอบรมและสอบวิศวกร งานระบบสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
- อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร ตามกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๘
- ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย ลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อน
- จัดร่างมาตรฐานระบบบันไดเลื่อน ทางลาดเลื่อนอัตโนมัติ
- ปรับปรุงมาตรฐานระบบลิฟต์ ปี ๒๕๕๗
COPYRIGHT © 2005 LIFT ASSOCIATION OF THAILAND ALL RIGHTS RESERVED
MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200