หน้าหลัก | ข้อบังคับสมาคม | สมาชิกสมาคม | ข่าวสารสมาคม | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อสมาคม |  info@thailandlift.org  
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
สภาวิศวกร
วิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย สำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
Fire Resistance Cables
Switchboard: PMK
Lucky Consultants
J.S.V HARDWARE CO.,LTD. (Arrowpipe)
Automatic Transfer Switch
CHAROENCHAI TRANSFORMER CO., LTD.
FIRE PROTECTION SERVICE
E.S.I Switchboard
Premier Consultants
COPYRIGHT © 2005 LIFT ASSOCIATION OF THAILAND ALL RIGHTS RESERVED
MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200