หน้าหลัก | ข้อบังคับสมาคม | สมาชิกสมาคม | ข่าวสารสมาคม | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อสมาคม |  info@thailandlift.org  
    สมาชิกสมาคมลิฟต์  --> ประธานและคณะอนุกรรมการ ปี พ.ศ. 2548 - 2556  
    ชื่อ - นามสกุล   ตำแหน่ง   โทรศัพท์   โทรสาร 
1
 นายธเนศ  ยงรัตนมงคล  
 นายกสมาคมลิฟต์ 
 HITACHI Elevator 
 02-641-3400 
 081-829-9154 
 02-641-2197 
2
 นายสุพัตถ์  จารุศร  
 อุปนายก
 ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

 MITSUBISHI Elevator 
 02-315-8470 
 081-659-4197 
 02-315-8499 
3
 นายชัชวาลย์  คุณค้ำชู  
 อุปนายก
 ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 02-299-4747 
 089-811-6285 
 02-299-4744 
4
 รศ.ดร.ประกอบ  สุรวัฒนาวรรณ  
 กรรมการ 
 ม.เกษตรศาสตร์ 
 02-942-8555 #  1825   02-579-4576 
 081-699-3539 
5
 นายอดิศัย  แท่งทอง  

 เลขานุการ / เหรัญญิก /
 กรรมการ /

 Premier Consultants

 02-320-4335-8 
 081-815-2200 
 02-320-4339 
6
 ผศ.ดร.ทวีเดช  ศิริธนาพิพัฒน์  
 กรรมการกิจกรรม 
 ม.เกษตรศาสตร์
 02-942-8555 #  1832   02-579-4576;
 081-624-8734 
7
 ผศ.ดร.พิชัย  กฤชไมตรี  
 กรรมการกิจกรรม 
 ม.เกษตรศาสตร์ 
 02-942-8555 #  1812   02-579-4576 
 089-103-0934 
8
 ผศ.ดร.วิชัย  ศิวะโกศิษฐ  
 กรรมการกิจกรรม /
 นายทะเบียน 

 ม.เกษตรศาสตร์ 
 02-942-8555 #  1835   02-579-4576 
 081-300-8089 
9
 นายศักดิ์สิทธิ์  โคบาล  
 กรรมการกิจกรรม 
 SCHINDLER Elevator 
 02-685-1600 
 081-619-1360 
 02-685-1601
10
 นายธงชัย  จันทราทิพย์  
 กรรมการกิจกรรม 
 MITSUBISHI Elevator 
 081-751-7258
 084-001-1127
 
11
 นายสันติพงษ์  บูรณกฤตยากรณ์  
 กรรมการกิจกรรม 
 MITSUBISHI Elevator 
 02-315-8470 
 081-659-5074 
 02-315-8499 
12
 นายชาญชัย  เรืองเกียรติศักดิ์  
 กรรมการกิจกรรม 
 MITSUBISHI Elevator 
 02-315-8470 
 081-659-5079 
 02-315-8499 
13
 นายสุกฤษณ์  ดิษฐสี  
 กรรมการกิจกรรม 
 HITACHI Elevator 
 02-641-3400 
 081-835-6029 
 02-641-2197 
14
 นายยงยุทร  ลิมปรัตนากร  
 กรรมการกิจกรรม 
 Elevator & Escalator 
 089-500-4897  
15
 น.ส.รพี  เกณิกานนท์  
 ผู้ช่วยนายกสมาคมลิฟต์  02-315-8470 
 085-150-4589 
 02-315-8499 
15
 น.ส.กฤษฎ์อมร  ละลา  
 เจ้าหน้าที่ธุรการ  02-184-4651-2 
 089-668-7528 
 02-184-4653 
COPYRIGHT © 2005 LIFT ASSOCIATION OF THAILAND ALL RIGHTS RESERVED
MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200