หน้าหลัก | ข้อบังคับสมาคม | สมาชิกสมาคม | ข่าวสารสมาคม | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อสมาคม |  info@thailandlift.org  

     สวัสดีครับ ท่านอุปนายก ท่านคณะกรรมการ ท่านที่ปรึกษา และท่านสมาชิกสมาคมลิฟต์ แห่งประเทศไทยทุกท่าน
     กระผม นายธเนศ ยงรัตนมงคล ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้เกียรติเปิดประชุม
พร้อมลงมติคัดเลือกให้กระผมเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย (คนที่ 3)
ในโอกาสนี้กระผมขอรับรองว่า จะมุ่งมั่นตั้งใจ
ทำหน้าที่ พร้อมสนับสนุนและร่วมส่งเสริมให้สมาคมลิฟต์มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในแวดวงสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม
     ท้ายสุดนี้ กระผมขอขอบคุณ คุณสุพัตถ์
จารุศร อดีตนายกสมาคมลิฟต์ (คนที่ 2) ที่ได้สละเวลาส่วนตัว เงินสนับสนุน และทุ่มเทเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อผู้บริโภคมาโดยตลอด ขออวยพรให้ท่าน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เป็นเสาหลักให้แก่วงการลิฟต์ บันไดเลื่อน ตลอดกาล

                          ขอแสดงความนับถือ

                           ธเนศ ยงรัตนมงคล
               นายกสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย
 

ธเนศ ยงรัตนมงคล
นายกสมาคมลิฟต์ แห่งประเทศไทย
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบันสุพัตถ์ จารุศร
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
อดีตนายกสมาคมลิฟต์ พ.ศ. 2553 - 2558ชัชวาลย์ คุณค้ำชู
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
อดีตนายกสมาคมลิฟต์ พ.ศ. 2548 - 2553อดิศัย  แท่งทอง
รักษาการเลขาธิการ
อดีตเลขาธิการสมาคมลิฟต์ พ.ศ. 2548 - 2560
Mobile: 081-815-2200


  การออกแบบงานระบบวิศวกรรม
    เครื่องกลขนส่งในอาคาร (วสท.)
    (มาตรฐานบันไดเลื่อนและทางเลื่อน)
    
(Download แนวทางการออกแบบมาตรฐานบันไดเลื่อนและทางเลื่อน)
  ข้อควรระวัง! การเลือกซื้อลิฟต์ บันไดเลื่อน
          ผู้บริโภค หรือผู้ซื้อ ควรตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
          ออกให้แก่ บริษัทผู้จำหน่าย ติดตั้ง โดยสำนักงานเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทาง
          ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงแหล่งผลิต นำเข้า เอกสาร
          สำคัญในการผ่านพิธีการภาษีทางศุลกากร และหนังสือรับรองอื่นๆ ถ้ามี
  ระวัง! ผู้จำหน่ายลิฟต์ แอบอ้าง
  เปิดตัวแล้ว!  มาตรฐานระบบบันไดเลื่อน สำหรับประเทศไทย
          การจัดทำร่างมาตรฐานระบบบันไดเลื่อน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและวิชาชีพวิศวกรรม
          ประธานพร้อมคณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐานทุก ๆ ท่าน จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
          ปี 2553 นี้ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 200.- บาท)

  ทำเนียบผู้ประกอบการธุรกิจ ลิฟต์/บันไดเลื่อน
          ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ ลิฟต์/บันไดเลื่อน ให้ชื่อ-ที่อยู่-โทรศัพท์-โทรสาร-
          โฮมเพจ-อีเมล์ (ถ้ามี) รวมถึงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ลิฟต์/บันไดเลื่อน ซึ่งได้
          จดชื่อ และลงทะเบียนไว้แล้วกับ สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา
          อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า เพื่อจัดทำเป็น
          ทำเนียบผู้ประกอบการธุรกิจ ลิฟต์/บันไดเลื่อน (download แบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่นี่)

  เสื้อยืด สมาคมลิฟต์ แห่งประเทศไทย
          จำหน่ายเสื้อยืดคอโปโล ปักเครื่องหมายสมาคมลิฟต์ที่อกเสื้อด้านซ้าย มีจำหน่ายสำหรับ
          สมาชิกและบุคคลโดยทั่วไป มีให้เลือก 2 สี ทุกขนาด ทั้งสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ
          สามารถสวมใส่ได้สวยงาม มีราคาจำหน่ายขนาด S, M, L ตัวละ 250 บาท
          และขนาด XL, XXL ตัวละ 300 บาท (มีจำนวนจำกัด)

  ขอเรียนเชิญสมาชิกสามัญ วิสามัญ และกิติมศักดิ์ เลือกตั้ง
       คณะกรรมการบริหารสมาคมลิฟต์ชุดใหม่ตามวาระ
       เพื่อคณะกรรมการชุดใหม่จะทำการลงมติเลือกนายกสมาคมลิฟต์
       แห่งประเทศไทย บริหารสมาคมลิฟต์ปี 2553-2554 ต่อไป

  ขอเรียนเชิญสถาปนิก, วิศวกรออกแบบ, วิศวกรที่ปรึกษา, ผู้รับเหมาก่อสร้าง, เจ้าของอาคาร,
          นิสิต, นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครสมาชิกสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย

  ประกาศ! หากพบหรือพิสูจน์ได้ว่า คณะกรรมการท่านใด หรือสมาชิกบุคคลหนึ่ง
          บุคคลใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่สมาคมลิฟต์กำหนด (5 ข้อ) ให้ถือว่าคณะกรรมการ
          หรือสมาชิกท่านนั้น พ้นสภาพการเป็นสมาชิก สมาคมลิฟต์โดยทันที

  รับและให้บริการ ออกแบบ คำนวณ พร้อมกำหนดคุณสมบัติรายละเอียดทางเทคนิค
          ลิฟต์-บันไดเลื่อน-ทางเลื่อน อีกทั้งให้คำปรึกษาในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

  เปิดตัวแล้ว! วารสารลิฟต์ ฉบับที่ 7
          ทั้งเล่มรวบรวมไว้ด้วยข้อมูลสำคัญทางด้านวิชาการ เกร็ดความรู้ และการออกแบบ คำนวณ
          รวมถึง ถาม-ตอบ
          คณะกรรมการรวมถึงสมาชิกทุกท่าน สถาปนิก วิศวกรออกแบบ วิศวกรที่ปรึกษา ข้าราชการ
          ห้องสมุดสถาบันการศึกษา ห้องสมุดเพื่อประชาชนทั่วไป สามารถรับ วรสารลิฟต์ ได้ฟรี !
          ที่สมาคมลิฟต์ แห่งประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
          หรือที่ ชั้น 3. อาคาร ว.ส.ท.

  กฏกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
          พ.ศ.๒๕๒๒ ข้อ ๔๘ การควบคุมการติดตั้งและตรวจสอบระบบลิฟต์
          ต้องดำเนินการโดยวิศวกรไฟฟ้าหรือวิศวกรเครื่องกล
          ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
          ตั้งแต่ประเภทสามัญวิศกรขึ้นไปตามกฏหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม

        กฎกระทรวง        
กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
ปั้นจั่น และหม้อน้ำ
พ.ศ.๒๕๕๒
ส่วนที่ ๕
ลิฟต์

(download กฏกระทรวง (ลิฟต์) ได้ที่นี่)

  หนังสือรับรอง ตามมาตรา 39 ทวิ (1) (จ) แบบ กทม. 5 เป็นวิศวกรออกแบบลิฟต์
          เป็นวิศวกรควบคุมงานระบบลิฟต์ (ต้องไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกรไฟฟ้าหรือเครื่องกล)

  รับและให้บริการ บรรยายด้านวิชาการเกี่ยวกับระบบลิฟต์, บันไดเลื่อน, ทางเลื่อน,
          ตามมาตรฐานและกฎกระทรวงฯ

  รับตรวจสอบระบบอุปกรณ์ความปลอดภัยในการใช้งานระบบลิฟต์, บันไดเลื่อน, ทางเลื่อน
          โดยออกหนังสือรับรอง รายงานผลการตรวจสอบ ไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกรเครื่องกลหรือไฟฟ้า
          ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) หมวด ๖ ระบบลิฟต์ ข้อ. ๔๘

  “ผู้ตรวจสอบอาคาร” ตามกฎกระทรวงฯ
          ซึ่งผ่านได้รับเลขใบอนุญาตแล้วนั้น จะมีเกณฑ์ และหรือ มาตรฐานในการตรวจสอบ
          ระบบอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการใช้งาน สำหรับลิฟต์โดยสารและลิฟต์ดับเพลิง
          (ลิฟต์แบบต่างๆ) บันไดเลื่อน,ทางเลื่อน ฯลฯ “ไม่เท่าเทียมกัน” สาเหตุเกิดขึ้นจาก
          บางสถาบันฯ ไม่ได้ใช้วิทยากร บรรยาย ถ่ายทอดความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญ ของสมาคมลิฟต์
          (การมองข้ามความสำคัญนี้ ในอนาคต อาจคือ อันตราย ที่ทุกท่านไม่คาดคิด)

  สมาคมลิฟต์ให้การสนับสนุนและผลักดันให้สภาวิศวกรและ ว.ส.ท.
       เสนอร่างกฎหมายฯบังคับใช้ให้ลิฟต์โดยสารทุกเครื่อง ทุกประเภท
       ที่ติดตั้งแล้วเสร็จในทุกๆ อาคาร ต้องแสดงใบรับรองผ่านการตรวจสอบ
       ความปลอดภัยเป็นประจำทุกปี โดยสามัญวิศวกรไฟฟ้าหรือเครื่องกล
       ซึ่งต้องขึ้นทะเบียนผ่านการรับรองจากสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย

  นายกสมาคมลิฟต์ แห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการทุก ๆ ท่าน ปัจจุบันนี้ได้ดำเนินการ
          จัดทำหนังสือ คู่มือ "การตรวจสอบความปลอดภัยระบบลิฟต์และบันไดเลื่อนในอาคาร"
          ( เพื่อให้วิศวกรและบุคคลโดยทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย )
          จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2555 นี้

  การแสดงความคิดเห็น
    ในเว็บบอร์ดสาธารณะ

          เนื่องจากปัจจุบันพบว่า มีบุคคลที่แสดงความคิดเห็นที่อาจเข้าข่ายความผิดตาม
          พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
          และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้ สำนักกฎหมายฯ จึงมีข้อแนะนำสำหรับ
          การแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ดสาธารณะ
          (download ความผิดตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2550)

  ระวัง! ถูกโกหก หลอกลวง จากบุคคลทั่วไป หรือจาก
          หจก./บจก. ที่เข้ามานำเสนอ เพื่อขอรับจ้างให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุง
          ลิฟต์/บันไดเลื่อน ภายในอาคารของท่าน โดยการโน้มน้าวให้หลงเชื่อว่ามีความรู้ มีความ
          สามารถ มีประสบการณ์ ในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุง ลิฟต์/บันไดเลื่อน ให้มี
          คุณภาพ มาตรฐาน โดยการเสนอราคาอัตราค่าบริการ ซ่อมแซม ปรับปรุง ที่มีราคาถูกมาก
          (แต่ท่านอาจจะได้พบกับการถูกเรียกร้องจากการแจ้งซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ในแต่ละครั้ง ที่แพง
          เกินจริงมาก หรืออื่นๆ อีกมากมาย)

  การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม
    ลิฟต์, บันไดเลื่อน, ทางเลื่อน ทุกยี่ห้อ

          เพื่อให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน การให้บริการที่ดี และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการสูงสุด
          อีกทั้งยังมีอะไหล่ และอุปกรณ์แท้ รองรับให้บริการ 24 ชั่วโมง ทุกๆท่าน
จึงควรทำสัญญา
          จ้างบริการ กับเจ้าของ บริษัท ผู้ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง โดยตรงเท่านั้น

  เตือน! ผู้รับเหมาช่วง Sub Contractors
          ผู้ประกอบการ บจก./หจก. ซึ่งทำงานรับจ้าง ติดตั้ง ทดสอบ บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ
          ลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางเลื่อนอัตโนมัติ ที่ถูกบริษัทต่างชาติ ซึ่งดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
          เอาเปรียบ ในการว่าจ้างงานต่างๆ ทุกๆท่านจึงควรรวมตัวกันจัดตั้ง ชมรมฯ หรือ สมาคมฯ
          เพื่อหาแนวทาง และกำหนดราคา เงื่อนไขการชำระเงิน ให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกๆฝ่าย
          (อย่าหลงยื่นประมูล ตัดราคารับจ้างกันเอง หรือรับจ้างในราคาต่ำมากจนเกินความเป็นจริง)

  คำเตือน!
    ระวัง! สื่อโฆษณาเกินความเป็นจริง
    ทางอินเตอร์เน็ต

          มีการออกสื่อ โฆษณา เกินความเป็นจริง เพื่อให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ โดยใช้วิธีการ
          แอบอ้าง หลอกลวง หลากหลายรูปแบบ จากผู้ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง ให้บริการ
          บำรุงรักษา และซ่อมแซม ลิฟต์ บันไดเลื่อน รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาระบบอุปกรณ์ต่างๆ
          ซึ่งมีการโฆษณาจำนวนมากทางอินเตอร์เน็ต

  บำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมเพื่อสังคม
       จัดส่งเจ้าหน้าผู้เชี่ยวชาญ ให้บริการร่วมกับ กองพิสูจน์หลักฐาน
       สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตรวจสอบ และวิเคราะห์อุบัติเหตุ
       ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ ลิฟต์โดยสาร บันไดเลื่อน ทางลาดเลื่อนอัตโนมัติ

  “ลิฟต์” เขียนอย่างถูกต้อง
          ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
  
                
            
ติดต่อ: สมาคมลิฟต์ แห่งประเทศไทย
โทรศัพท์: 02-184-4951-2     โทรสาร: 02-184-4653
    Mobile: 081-829-9154, 081-931-8889

 
  เปิดตัวหนังสือใหม่สำหรับสถาปนิก วิศวกร นิสิต นักศึกษา
      สามารถหาซื้อได้ที่ สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและ
      ไฟฟ้าไทย ชั้น 3 อาคาร วสท.


 
COPYRIGHT © 2005 LIFT ASSOCIATION OF THAILAND ALL RIGHTS RESERVED
MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200