หน้าหลัก | ข้อบังคับสมาคม | สมาชิกสมาคม | ข่าวสารสมาคม | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อสมาคม |  info@thailandlift.org  
    ข้อบังคับสมาคมลิฟต์    
หมวดที่ 1 : ความทั่วไป
หมวดที่ 2 : สมาชิก
หมวดที่ 3 : การดำเนินกิจการสมาคม
หมวดที่ 4 : การประชุมใหญ่
หมวดที่ 5 : การเงินและทรัพย์สิน
หมวดที่ 6 : การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม
หมวดที่ 7 : บทเฉพาะกาล
COPYRIGHT © 2005 LIFT ASSOCIATION OF THAILAND ALL RIGHTS RESERVED
MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200